A74 - 阿依纳帕北部,综合别墅和联排别墅

Add to Favorites View in Favorites
Remove from Favorites
位置 : Vrysoulles村,阿依纳帕北部,15分钟的车程
状态 : 已完成

地区和价格

Project Code:
105476
14 - 别墅
无增值税
新價格€ 235000
卧室: 3
面积: 138 m2
图纸面积: 209 m2
更多的
价格(欧元 / 每平方米): € 1703
内部面积: 127 m2
露天阳台: 11 m2
游泳池: 私人的
要求信息
Submit Request
no
available
Project Code:
105476
27 - 联排别墅
增值税
新價格€ 227000
卧室: 3
面积: 138 m2
图纸面积: 227 m2
更多的
价格(欧元 / 每平方米): € 1645
内部面积: 127 m2
露天阳台: 11 m2
游泳池: 私人的
要求信息
Submit Request
yes
available
Project Code:
105476
26 - 联排别墅
增值税
新價格€ 227000
卧室: 3
面积: 147 m2
图纸面积: 228 m2
更多的
价格(欧元 / 每平方米): € 1544
内部面积: 119 m2
露天阳台: 28 m2
游泳池: 私人的
要求信息
Submit Request
yes
available

已售

Project Code:
105476
23 - 别墅
图纸面积: 227 m2
面积: 138 m2
卧室: 3
Project Code:
105476
18 - 别墅
图纸面积: 258 m2
面积: 127 m2
卧室: 3
Project Code:
105476
20 - 别墅
图纸面积: 395 m2
面积: 160 m2
卧室: 4
Project Code:
105476
25 - 联排别墅
图纸面积: 227 m2
面积: 138 m2
卧室: 3
Project Code:
105476
35 - 联排别墅
图纸面积: 112 m2
面积: 98 m2
卧室: 2
Project Code:
105476
36 - 联排别墅
图纸面积: 112 m2
面积: 98 m2
卧室: 2
Project Code:
105476
37 - 联排别墅
图纸面积: 108 m2
面积: 98 m2
卧室: 2

地图位置

总设计图