E93 - 帕拉林尼的别墅(近普罗塔拉斯)

Add to Favorites View in Favorites
Remove from Favorites
位置 : 帕拉林尼,普罗塔拉斯向西5分钟车程
状态 : 已完成

地区和价格

Project Code:
105701
V09 - 别墅
无增值税
新價格€ 335000
卧室: 3
面积: 143 m2
图纸面积: 210 m2
更多的
价格(欧元 / 每平方米): € 2343
内部面积: 127 m2
带屋顶的阳台: 7 m2
露天阳台: 9 m2
游泳池: 私人的
要求信息
Submit Request
no
available
Project Code:
105701
V11 - 别墅
无增值税
新價格€ 365000
卧室: 3
面积: 143 m2
图纸面积: 294 m2
更多的
价格(欧元 / 每平方米): € 2552
内部面积: 132 m2
带屋顶的阳台: 2 m2
露天阳台: 9 m2
游泳池: 私人的
要求信息
Submit Request
no
available
Project Code:
105701
V12 - 别墅
无增值税
新價格€ 335000
卧室: 3
面积: 143 m2
图纸面积: 231 m2
更多的
价格(欧元 / 每平方米): € 2343
内部面积: 127 m2
带屋顶的阳台: 7 m2
露天阳台: 9 m2
游泳池: 私人的
要求信息
Submit Request
no
available
Project Code:
105701
V13 - 别墅
无增值税
新價格€ 335000
卧室: 3
面积: 138 m2
图纸面积: 224 m2
更多的
价格(欧元 / 每平方米): € 2428
内部面积: 122 m2
带屋顶的阳台: 7 m2
露天阳台: 9 m2
游泳池: 私人的
要求信息
Submit Request
no
available

已售

Project Code:
105701
V03 - 别墅
图纸面积: 210 m2
面积: 123 m2
卧室: 3
Project Code:
105701
V07 - 别墅
图纸面积: 199 m2
面积: 133 m2
卧室: 3
Project Code:
105701
V10 - 别墅
图纸面积: 295 m2
面积: 143 m2
卧室: 3

地图位置

总设计图