E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海
状态: 已完成
位置: 皮索里,一个风景如画的村庄,20分钟的车程,利马索尔西部向帕福斯
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
images.E98-02.jpg
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
images.E98-02.jpg
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705
E98 - 皮索里的别墅,利马索尔和帕福斯之间,俯瞰大海 - 105705

已售

Project Code:
105705
43 - 别墅
面积: 151 m2
卧室: 3
sold
Project Code:
105705
44 - 别墅
面积: 151 m2
卧室: 3
sold
Project Code:
105705
10 - 别墅
面积: 152 m2
卧室: 3
sold
Project Code:
105705
11 - 别墅
面积: 152 m2
卧室: 3
sold

地图位置

总设计图