F58 - 帕福斯北部(Peyia)的别墅

Add to Favorites View in Favorites
Remove from Favorites
位置 : Peyia,在帕福斯北部的度假胜地,在山上有着美丽的风景
状态 : 已完成

已售

Project Code:
105764
1 - 别墅
图纸面积: 689 m2
面积: 220 m2
卧室: 4
Project Code:
105764
2 - 别墅
图纸面积: 731 m2
面积: 220 m2
卧室: 4
Project Code:
105764
3 - 别墅
图纸面积: 975 m2
面积: 220 m2
卧室: 4
Project Code:
105764
4 - 别墅
图纸面积: 904 m2
面积: 220 m2
卧室: 4
Project Code:
105764
5 - 别墅
图纸面积: 551 m2
面积: 220 m2
卧室: 4
Project Code:
105764
6 - 别墅
图纸面积: 520 m2
面积: 220 m2
卧室: 4
Project Code:
105764
7 - 别墅
图纸面积: 520 m2
面积: 220 m2
卧室: 4
Project Code:
105764
8 - 别墅
图纸面积: 520 m2
面积: 220 m2
卧室: 4
Project Code:
105764
9 - 别墅
图纸面积: 520 m2
面积: 220 m2
卧室: 4
Project Code:
105764
10 - 别墅
图纸面积: 520 m2
面积: 199 m2
卧室: 3
Project Code:
105764
11 - 别墅
图纸面积: 520 m2
面积: 220 m2
卧室: 4
Project Code:
105764
12 - 别墅
图纸面积: 520 m2
面积: 220 m2
卧室: 4

地图位置

总设计图